4 – Koja su neka od ključnih načela u normi ISO 31000 i kako njihova primjena može pomoći poslovanju?

Načela upravljanja rizicima su ključni dio ISO 31000 i ona podržavaju učinkovit proces upravljanja rizicima. Neka od ključnih načela su:

  • Upravljanje rizicima stvara i štiti vrijednost: Ovo je ključno načelo čija primjena osigurava da svaka aktivnost upravljanja rizicima predstavlja dodatnu vrijednost za organizaciju. Jednostavno, korist mora biti veća od cijene, a ako trošak premašuje korist, nemojte to učiniti.
  • Upravljanje rizicima je sastavni dio svih organizacijskih procesa: Ovo načelo govori da upravljanje rizicima mora biti ugrađeno unutar organizacije i postati dio upravljačkih, glavnih i potpornih procesa organizacije. Time također ima za cilj eliminirati dupliciranje aktivnosti. Dakle, upravljanje rizicima ne bi trebao biti još jedan skup aktivnosti koje dodaju administrativni teret za organizaciju, već treba postati dio već postojećih procesa.
  • Upravljanje rizicima je prilagođeno organizaciji: Upravljanje rizicima ne može biti jednako u svakoj organizaciji. Da bi bilo učinkovito i da stvara dodatnu vrijednost mora biti prilagođeno potrebama organizacije. Ono mora biti usklađeno s ciljevima, unutarnjim i vanjskim okruženjem organizacije, kao i njenim profilom rizika.